WAŻNIEJSZE MIASTA URARTYJSKIE

Obfitość różnorodnego .materiału bu­dowlanego — tufu, bazaltu, gliny nadającej się do wyrobu cegieł, wreszcie drzew takich, jak: sosna, topola, buk i dąb — pozwalała na wykształcenie się różnych typów budowli, interesujących za­łożeń architektonicznych i urbanistycznych. Podziw wzbudzają odkryte w toku wykopalisk skomplikowane urządzenia irygacyj­ne, kanały, tunele, łaźnie, akwedukty i wodociągi, jakie wznosili Urartyjczycy. Ich liczne miasta zakładane były, jak się zdaje, według uprzednio opracowanego planu, uwzględniającego warun­ki naturalne, a więc rzeźbę terenu, występowanie wód, a nawet kierunek wiatru. Ważniejsze miasta urartyjskie odznaczały się regularną siecią ulic, dość szerokich, zabudową kamienną i ceglaną oraz dosko­nale opracowanym systemem obronnym. Zajmowały one zwykle obszar od 50 do 200 hektarów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)